چه زمانی نیاز به بازسازی ساختمان خود داریم؟
بازسازی ساختمان با هدف های زیادی انجام میشود :
1.بازسازی ساختمان با هدف تامین آسایش  و آرامش  و راحتی بیشتر
2.بازسازی ساختمان با هدف ایمنی
3.بازسازی ساختمان با هدف صرفه جویی در انرژی ها
4.بازسازی ساختمان با هدف ایجاد فضاهای جدید در محیط خانه
5.بازسازی ساختمان با هدف جلوگیری از فرسوده شدن آپارتمان