آدم ها نیاز به نو شدن و تغییر را همواره در خود احساس میکنند
تغییر ظاهری محل سکونت نیز یکی از همان هاست
امروزه مردم زیادی به جای پرداخت هزینه های هنگفت ساخت و ساز به نوسازی ساختمان خود روی آورده اند
معیارهای مهم برای بازسازی ساختمان و نوسازی ساختمان
1-بر اساس فرهنگ حاکم بر آن مرز و بوم
2-شرایط محیطی و آب و هوایی
سایقه افراد در روند نوسازی تاثیر بسزایی دارد
شرایط اقتصادی افراد برای نوسازی منزل خود بسیار متفاوت است به عنوان مثال:تنوع اجناس شیر آلات در آن منطقه بسیار بالاست که این مورد با توجه به بوجه فرد انتخاب میشود
برای بازسازی ساختمان ابترا باید مشخص کنیم که چه کاری قرار است انجام بدهیم و چه تغیراتی باید ایجاد بشود
قبل از هرکاری باید قسمت هایی از خانه را بررسی کنیم،به عنوان مثال باید تمامی سیم کشی برق و لوله کشی های شیر آلات را بررسی کنیم که درآینده حادثه ساز نشود
یکی از معزیت های بازسازی ساختمان و نوسازی ساختمان از بین بردن قسمت های پرت خانه و استفاده مفید از آنهاست